Tag Archives: จัดซื้อจัดจ้าง - Page 10

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Classroom)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Classroom)

ร่าง TOR 

ราคากลาง

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ

ข้อกำหนดรายละเอียด , กำหนดการ

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึก

ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึก

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างทำวารสาร “สารรักษ์วัฒนธรรม” ประจำปี 2557 จำนวน 2,600 เล่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำวารสาร “สารรักษ์วัฒนธรรม”โครงการพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากลประจำปี 2557

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง