Tag Archives: จัดซื้อจัดจ้าง - Page 3

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องสมุด แขวงวชิรพยาบาล จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องสมุด แขวงวชิรพยาบาล จำนวน ๑ ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดสัญญาณทางคอมพิวเตอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือสัญญาณทางคอมพิวเตอร์ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง