Tag Archives: จัดซื้อจัดจ้าง - Page 4

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 410 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 410 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา

ครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของฝ่ายวางแผน

ราคากลาง

ร่าง TOR