Tag Archives: จัดซื้อจัดจ้าง - Page 6

จ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศ(เครื่อง Server)

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

เช่าพื้นที่เก็บเอกสาร

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หน่วยงาน กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (จำนวน 410 เครื่อง) ตามโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

จ้างเหมาบริการคนสวน

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ราคากลาง

ร่าง TOR