Tag Archives: จัดซื้อจัดจ้าง - Page 8

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านรายการโทรทัศน์

ราคากลาง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง)                                          ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ (New media center) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ (New media center) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาขาวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
สาขาวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา