Tag Archives: จัดซื้อวัสดุ

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ กองคลัง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

จัดซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๓๔ รายการ

ราคากลาง

การจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ของห้องสมุด จำนวน 9 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ในการจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9 รายการ

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาง วัสดุศาสตร์แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 3)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR