Tag Archives: จัดซื้อ

งานจัดซื้อรถราชการ จำนวน ๑ คัน

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๕ รายการ

ราคากลาง

จัดซื้อผงหมึกเลเซอร์

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ กองคลัง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท

ราคากลาง

Page 1 of 612345...Last »