Tag Archives: จัดซื้อ - Page 2

งานจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงฯ จำนวน ๑ เครื่อง(สถานีวิทยุ)

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ กองคลัง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท

ราคากลาง

จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง (ม่านม้วน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง (ม่านม้วน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท

ราคากลาง

จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง