Tag Archives: จัดซื้อ - Page 4

จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด (เพิ่มเติม)

จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด (เพิ่มเติม) จำนวน ๕๒๓ รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

 

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกน Auto Feed Scan

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกน Auto Feed Scan           2 ด้าน 4 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสร้างฉาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องสร้างฉาก 1 ชุด                       ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

 

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ไวนิล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ไวนิล 1 เครื่อง                  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง