Tag Archives: จัดซื้อ - Page 5

ประกาศสอบราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลความเร็วสูง สำหรับงานตัดต่อวีดิโอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลความเร็วสูง สำหรับงานตัดต่อวีดิโอ 1 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร 30 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบ IP Camera

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ IP Camera 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม 1 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา