Tag Archives: จ้างที่ปรึกษา - Page 2

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented reality

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented reality

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์

จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอด้วย 3D hologram

จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอด้วย 3D hologram

Page 2 of 212