Tag Archives: ชุดปฏิบัติการด้านแฟชั่น

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดปฏิบัติการด้านแฟชั่น)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดปฏิบัติการด้านแฟชั่น) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดปฎิบัติการด้านแฟชั่น)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (ชุดปฏิบัติการด้านแฟชั่น)

เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์