Tag Archives: ซอฟต์แวร์

ระบบควบคุมกลางระบบการควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล(Supervisory Control and Data Acquisition,SCADA) และซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ ๓ มิติ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพัฒนาซอฟแวร์ด้านกราฟิกและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของคณะบริหารธุรกิจ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาซอฟแวร์ด้านกราฟิกและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ร่าง TOR

ราคากลาง