Tag Archives: ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding)

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding)

ราคากลาง

ร่าง TOR

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา