Tag Archives: ตกแต่งสถานที่

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขัน โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทสไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์”

ราคากลาง

สอบราคาจ้างทำเวที ผลงานนิทรรศการ และตกแต่งสถานที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำเวทีผลงานนิทรรศการ  และตกแต่งสถานที่  โครงการการประชุมวิชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5

ประกาศ