Tag Archives: ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา