Tag Archives: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
จำนวน 3 รายการ คือ
1. เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น 2 หัวก๊อกแบบต่อท่อประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำจำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องทำน้ำเย็น 3 หัวก๊อกแบบต่อท่อประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำจำนวน 14 เครื่อง
3. ตู้น้ำแบบมือกดเท้าเหยียบ จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง