Tag Archives: ตารางแสดงวงเงิน

ร่างTORและราคากลางห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(E-Classroom)

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์เครื่องไดคัท เคทองแบบป้อนอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 1 เครื่อง

ร่าง TOR

ราคากลา

 

ประกาศร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ห้องประชุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์ห้องประชุม 2 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Classroom)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Classroom)

ร่าง TOR 

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ 1 รายการของสำนักงานอธิการบดี

ประกาศ

ราคากลาง