Tag Archives: ติดตั้งอุปกรณ์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ ๑ ชุดของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

รถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านอุตสาหกรรม ๔.๐ จำนวน ๑ งาน(e-bidding)

ราคากลาง

ร่าง TOR

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา