Tag Archives: นักศึกษา

ประกาศคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาตามโครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ( ภาพรวม 9 คณะ)

ประกาศ

คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ