Tag Archives: นานาชาติ

สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการนานาชาติ  ตามโครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนานาชาติ   ครั้งที่ 5

ประกาศ