Tag Archives: บริการรักษา ความปลอดภัย

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย