Tag Archives: ประกวดราคาจ้าง - Page 2

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

งานปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์  1 รายการ


1. ร่าง TOR 
2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างทำมาสคอต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำมาสคอตจำนวน 3,000 ตัว เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง  ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2 )

ประกวดราคา

ราคากลาง

การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2