Tag Archives: ประกาศคัดเลือก

ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์เสมือนจริงในงานอุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR หลังประชาพิจารณ์

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค ๔.๐ (Smart factory)

ประกาศประกวดราคาจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีการคัดเลือกสำหรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองการจำลองสถานการณ์ระบบแขนกล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค

ประกาศคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ