Tag Archives: ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์เสมือนจริงในงานอุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR หลังประชาพิจารณ์

ชุดปฏิบัติการ CAD-CAM-CAE สำหรับงานแม่พิมพ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR CAD-CAM-CAE

 

ประชาพิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 410 เครื่อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 3)

ร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างประกาศเชิญชวน

ร่าง TOR

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ฝากขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาพิจารณ์ รายการ ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

TOR ทำงานร่วม

ราคากลาง ทำงานร่วม