Tag Archives: ประกาศประกวดราคา - Page 2

ชุดฝึกปฏิบัติการรวมทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR

ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR16

ชุดปฏิบัติการความถี่สูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR

ชุดปฏิบัติการความถี่สูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เอกสารประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง ครุศาสตร์

TOR