Tag Archives: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

งานจ้างผลิตชุดกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา 2566 ของกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องวัดค่าการนำความร้อนแบบให้พลังงานด้วยแสง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์ ๔ รายการ ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา