Tag Archives: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ชุดประลองการออกแบบและพัฒนา Humanoid robotics สำหรับอุตสาหกรรม New S-curve ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ชุดประลองการจำลองการผลิตแบบ Industry 4.0 สำหรับอุตสาหกรรม New S-curve ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การนำเสนอ ด้วย 3D hologram จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3D

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๖ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา