Tag Archives: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (Hazardous working environments) จำนวน ๑ โครงการ ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการสำหรับการเรียนการสอน (Teacher assistant robot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างที่ปรึกษาโครงการ พัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (Hazardous working environments) จำนวน ๑ โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 1 of 3123