Tag Archives: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 20 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะงานทำความสะอาด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำรถบัสปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2306 และ 2307

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา