Tag Archives: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ชุดปฏิบัติการความถี่สูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน (Co-Robotics) จำนวน 1 โครงการของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างที่ปรึกษา โครงการในการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve จำนวน 1 โครงการ ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา