Tag Archives: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องวัดค่าการนำความร้อนแบบให้พลังงานด้วยแสง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติต้นแบบการผลิตและ AI อัจฉริยะ ในการบริหารจัดการซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน เพื่อระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 4.0 ขั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา