Tag Archives: ประกาศยกเลิก

ประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกทักษะและสาธิต จำนวน 52 รายการ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกทักษะ และสาธิต จำนวน 52 รายการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในยุค Green Smart City
ประกาศยกเลิกประกวดราคา

ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค ๔.๐ (Smart factory) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธี (e-bidding)

ประกาศยกเลิกจ้างเหมา

ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การนำเสนอด้วย 3D hologram โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษา