Tag Archives: ประกาศสอบราคา - Page 5

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ Multifunction ชนิด LED จำนวน 4 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ Multifunction ชนิด LED จ านวน 4 เครื่อง จากงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาจ้างทำสูจิบัตร จำนวน 500 เล่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำสูจิบัตร 500  เล่ม เพื่อใช้ในโครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31″พระนครเกมส์”

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องประชุม 2 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องประชุม 2 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ประกาศประกวดราคา

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา (Language Hub) จำนวน 5 ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา (Language Hub) จำนวน 5 ห้อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ จุดบริการเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi Oasis จำนวน 40 จุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ จุดบริการเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi Oasis จ านวน 40 จุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

 

Page 5 of 10« First...34567...10...Last »