Tag Archives: ประกาศเชิญชวน - Page 2

รายการ ชุดฝึกระบบอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศเชิญชวน

TOR

เอกสารประกวดราคา

รายการ ชุดพ่นเคลือบเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

TOR

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน

เอกสารประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการ

ขอบเขตของงาน ใหม่

รวมราคา ใบปะหน้าปร.4 ปร.6 (ใหม่)

ประชาพิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 410 เครื่อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เอกสารประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ร่าง (TOR)