Tag Archives: ปรับปรุงภูมิทัศน์

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคประจำอาคารเรียน 3 พร้อมภูมิทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคประจำอาคารเรียน 3  พร้อมภูมิทัศน์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง