Tag Archives: ปรับปรุงสายไฟฟ้า

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์1 รายการ ของส านักงานอธิการบดี

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์1 รายการ ของส านักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอบเขตของงาน

การประกวดราคา