Tag Archives: ปรับปรุงอาคาร

งานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ       ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างขอบเขตของงาน TOR

งานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 3)

การจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 3) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างขอบเขตของงาน

การประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง  ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2 )

ประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบราคาจ้าง

ราคากลาง