Tag Archives: ปรับปรุงอาคาร - Page 2

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

งานปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3  จำนวน 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา

 

ร่าง tor งานปรับปรุงอาคาร 90 ปี ชั้น 4 และ 5 คณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

รายละเอียดครุภัณฑ์

จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 2,3,5 จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 2,3,5 จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง  ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัย

Page 2 of 512345