Tag Archives: ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประกาศสอบราคาจ้างทำของที่ระลึก (สมุดบันทึก) จำนวน 3400 เล่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำของที่ระลึก (สมุดบันทึก) โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศสอบราคาและราคากลาง

สอบราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสมัครงาน จำนวน 3400 ใบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสมัครงาน  โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศสอบราคาและราคากลาง