Tag Archives: ป้อนตั้งโต๊ะ

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสารแบบป้อนตั้งโต๊ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสารแบบป้อนตั้งโต๊ะ (Scanner) จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง