Tag Archives: ผลิตสื่อการเรียนการสอน

โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ราชมงคลพระนคร ปี ๒๕๖๑

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Mobile Learning) จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Mobile Learning) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง