Tag Archives: พัฒนาซอฟแวร์

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์รายการ ห้องปฎิบัติการพัฒนาซอฟแวร์ด้านกราฟิกและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนพัฒนาซอฟต์แวร์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนพัฒนาซอฟต์แวร์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศประกวดราคา