Tag Archives: พัฒนาระบบ

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (จำนวน 350 เครื่อง) ตามโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก 1 ระบบ)

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์