Tag Archives: พื้นที่การศึกษา

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1รายการ ของสำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์ (ส่วนที่ 1) 1 รายการ โดยงานสอบราคาจ้างดังกล่าวจะใช้สัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง