Tag Archives: ภาพลักษณ์องค์กร

โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ราชมงคลพระนคร ปี ๒๕๖๑

ราคากลาง

โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

จัดทำชุดแบตเตอรี่สำรอง RMUTP จำนวน ๖๐๐ ชิ้น และกระบอกน้ำร้อน RMUTP จำนวน ๕๐๐ ชิ้น       กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

จัดทำชุดถ้วยกาแฟ RMUTP จำนวน ๓๕๐ ชุด กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง