Tag Archives: มทร.พระนคร

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ  ณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 19 – 21  พฤศจิกายน 2557  ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบราคาจ้าง

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด  จำนวน 1 ชุด จากเงินงบประมาณประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วยแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาไทย จำนวน 9,000 ฉบับ และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาาษาอังกฤษ  จำนวน 1,000 ฉบับ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน จำนวน 20 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน จำนวน 20 ชุด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง