Tag Archives: มัลติมีเดีย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทอนิกส์  ตามรายการดังนี้ 
       –  ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   ประกอบด้วย

  1. ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  2. ห้องปฏิบัติการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  3. ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย

ร่าง TOR

ประกาศ

รายละเอียดครุภัณฑ์