Tag Archives: ยกเลิกประกวดราคา

รายการ ชุดพ่นเคลือบเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยกเลิกประกาศประกวดราคา

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ

ยกเลิกการประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคา รายการ ชุดปฏิบัติการ CAD-CAM-CAE สำหรับงานแม่พิมพ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ยกเลิกประกาศประกวดราคา

ประกาศยกเลิกประกาสประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศยกเลิกประกวดราคา

ยกเลิกการประกวดราคาห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยคณะบริหาธุรกิจได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดครุภัณฑ์รายการห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP จำนวน 2 รายนั้น ได้พิจารณาแล้ว ขอปรับปรุงรายละเอียดครุภัณฑ์รายการดังกล่าว  เพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการ

ประกาศ ” ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “