Tag Archives: ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 ห้อง 2301-2309 พร้อมปรับปรุงห้อง 2309 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคาร 2 ห้อง 2301-2309 พร้องปรับปรุงห้อง 2309 จำนวน 1 รายการ ของคณะ บริหารธุรกิจ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ ชุดปฏิบัติการจำลองการออกแบบระบบโลจิสติกส์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการชุดทดลองหาค่าการสั่นสะเทือน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการระบบงานเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ คือ ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และ ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศประกวดราคา