Tag Archives: ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ - Page 2

รายละเอียดการจัดซื้อดวยวิธีการประกวดราคา ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

รายละเอียดการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ

  • ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
  • ห้องปฏิบัติการระบบงานเงิน ERP

ประกาศ

TOR การจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

รายละเอียดการจัดซื้อ  ด้วยวิธีการประกวดราคา ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP  จำนวน 1 ห้อง ของคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR 

ราคากลาง