Tag Archives: ระบบสารสนเทศ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) รายละเอียดและคุณลักษณะโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

ร่าง TOR