Tag Archives: ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 90 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 90 รายการ

ประกาศ

ราคากลาง