Tag Archives: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสื่อการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบสื่อการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศสอบราคา

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบตัดต่อและบันทึกสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบตัดต่อและบันทึกสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศสอบราคา